Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)

Ülikool võib arvestada teistes kõrgkoolides ja koolitusasutustes läbitud taseme- ja täiendusõpet ning töökogemuse ja vaba aja raames õpitut vastuvõtutingimuste ja õppekava täitmise osana. Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse üliõpilase, eksterni või ülikooli kandideerija taotluse alusel. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA) võib kasutada õppekava täitmisel piiramata mahus, kuid seda ei rakendata lõpueksamite ja -tööde kaitsmisel. Lisaks võivad õppekavas olla määratud õppeained, mille puhul varasemaid õpinguid ja töökogemust ei arvestata.

VÕTA-ga üle kantud ained lähevad arvesse õppekoormuse arvestamisel ning ka õppetoetuste ja erialastipendiumi taotlemisel.

 Tulemusstipendiumi taotlemisel ei loeta VÕTA-ga saadud ainepunkte täidetud õppekava mahu hulka.

 

VÕTA komisjoni koosolekute ajakava 2023/2024 sügissemestril

20. september 2023
20. oktoober 2023
20. november 2023
20. detsember 2023
20. jaanuar 2024

Taotlus ja lisadokumendid tuleb esitada õppekava haldava üksuse (valdkonna, instituudi, teaduskonna, kolledži) VÕTA nõustajale.

Dokumendid, mis tuleb esitada:

 • taotlus varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks;
 • lisa 1 (õppeainete/täiendusõppe arvestamine) ja/või lisa 2 (töökogemuse arvestamine).

Varasemate õpingute arvestamise taotlemisel tuleb lisaks esitada õpinguid tõendavad dokumendid (originaal ja koopia), näiteks tunnistus, väljavõte akadeemilisest õiendist, õpingute sisu kirjeldav dokument vms ja muud materjalid (näit portfoolio, töökogemuse kirjeldus, loometöö jms). Õpinguid tõendavaid dokumente ei pea esitama juhul, kui Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis on õppeaine sooritamine tõendatud.

Taotleja vastutab esitatud dokumentide ja muude materjalide õigsuse eest.

Taotlust hindab VÕTA komisjon. Hindaja peab vastama taotlusele kirjalikult ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast. Kui on soov, et VÕTA-ga üle kantud ained läheksid õppekava täitmisel arvesse VÕTA taotluse esitamise semestril, tuleb taotlus esitada vähemalt kuu enne semestri lõppu. Ka võib valdkond piirata VÕTA taotluste esitamise kordade arvu üliõpilase kohta semestris, arvestusega võimaldada taotlus esitada vähemalt üks kord semestris. Õppekava täitmiseks esitatud taotlusi juulis läbi ei vaadata.

VÕTA taotlemine on tasuline, taotluse läbivaatamise tasu on 10 eurot taotletava ainepunkti kohta.

VÕTA taotlemine on tasuta, kui

 • taotletakse Tartu Ülikoolis läbitud õppeainete või täiendusõppe vastavuse hindamist, mille tulemus on saadud 2001. aastal või hiljem;
 • taotletakse varasemate õpingute ja töökogemuse vastuvõtutingimustele vastavuse hindamist;
 • taotlus on esitatud doktoriõppekava täitmiseks.

Varasemaid õpinguid arvestatakse ilma VÕTA taotluseta järgmistel juhtudel:

 • üliõpilane soovib üle kanda õppeplaani alusel külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis läbitud õppeaineid
 • üliõpilane soovib üle kanda õppeplaani alusel vahetusüliõpilasena väliskõrgkoolis läbitud õppeained
 • üliõpilane soovib üle kanda doktorandi individuaalplaanis kinnitatud õppeaineid
 • reimmatrikuleerimisel samale õppekavale versioonile, millel õpiti
 • õppekava vahetades
 • kui õpingute tunnustamine on koolidevahelises ühisõppe koostöölepingus kokku lepitud
 • sisseastumisel, kui kandidaat on täitnud õppekava, mis sisult vastab magistriõppesse astumise eelduseks olevale õppekavale

Kui taotleja ei ole VÕTA taotlusele saadud vastusega rahul, on tal õigus otsus vaidlustada.

Esmane apellatsioon tuleb kas suuliselt või kirjalikult esitada samale isikule või komisjonile, kes tegi otsuse varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks.

Kui otsuse teinud isik (või komisjon) oma otsust ei muuda, võib taotleja esitada õppeprodekaanile apellatsiooni seitsme päeva jooksul vaidlustatava otsuse teatavaks tegemisest arvates. Järgnevad apellatsioonid tuleb esitada kindlasti kirjalikultapellatsioon varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise otsusele

Apellatsioonile on soovitatav lisada vaidlustatava otsuse koopia ning võimalusel täiendavaid dokumente oma põhjenduste toetuseks (dokumentide originaalid ja koopiad).

 Vaidlustamise järgnevus, apellatsiooni lahendamise võimalused ja vastamise tähtajad on sätestatud õppekorralduseeskirjas.

Kui soovid taotleda õppeainete arvestamist eelmisest lõpetatud õppeastmest, saab neid õppekavas ettenähtud mahus valik- ja vabaaineteks arvestada ainult juhul, kui eelmise õppeastme õppekava on läbitud õppekava nominaalmahust suuremas mahus. Seejuures ei arvestata õppeaineid valik- ja vabaaineteks suuremas mahus kui eelmise õppeastme õppekava nominaalmahtu ületav osa. Kohustuslike õppeainete arvestamisel mahupiiranguid ei ole.

Kui õpiväljundite saavutamist on hinnatud mõnes muus hindamissüsteemis kui Tartu Ülikoolis kasutatav hindamissüsteem (näiteks väliskõrgkoolis saadud tulemused), kasutatakse hinnete ülekandmisel eristamata hindamist (arvestatud/mittearvestatud).

Eristamata hindamist kasutatakse ka siis, kui arvestatakse õppeplaani alusel väliskõrgkoolis saadud õppetulemusi. Kui varasemate õpingute käigus on õpiväljundite saavutamist hinnatud hindamissüsteemis, mis kehtib varasemate õpingute arvestamise otsuse tegemise hetkel Eestis, siis õpiväljundite hindamise tulemust ei muudeta.