Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Väärtustame inimese oskusi ja teadmisi, olenemata sellest, millal, kus või millisel viisil need omandati.

Ülikool võib arvestada teistes kõrgkoolides ja koolitusasutustes läbitud taseme- ja täiendusõpet ning töökogemuse ja vaba aja raames õpitut vastuvõtutingimuste ja õppekava täitmise osana. Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse üliõpilase, eksterni või ülikooli kandideerija taotluse alusel. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA) võib kasutada õppekava täitmisel piiramata mahus, kuid seda ei rakendata lõpueksamite ja -tööde kaitsmisel. Lisaks võivad õppekavas olla määratud õppeained, mille puhul varasemaid õpinguid ja töökogemust ei arvestata.

Varasema õpi- ja töökogemuse hindamine on keerukas nii üliõpilasele kui ka õppeasutusele. Hindamisel tuleb selgelt eristada kogemust ja sellest õpitut: oluline ei ole mitte töötatud aastate arv või ametikoht, vaid see, mida üliõpilane sellest kogemusest on kaasa võtnud, mida ta teab ja oskab.

Seega nõuab varem õpitu hindamine üliõpilaselt valmisolekut ja oskust oma kogemusi ning nende käigus saadud teadmisi põhjalikult analüüsida. Kõige tähtsam on õpitu sisuline sobivus õppekava eesmärkide ja õpiväljunditega.

VÕTA komisjoni koosolekute toimumise ajad

2023/24 õa kevadsemester

20. märts (dokumendid tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne korralist koosolekut)
20. mai (dokumendid tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne korralist koosolekut)

VÕTA eripärad

  • Taotluse ja vajaliku lisamaterjali kokkupanemine ning esitamine on taotleja vastutus ja ülesanne (tutvu taotluse esitamise tähtaegadega akadeemilises kalendris).
  • Enne taotlemist soovitame käia nõustamisel, kas oma programmijuhi või taotleva aine vastutava õppejõu juures.
  • Õppekavas   võib olla aineid, mida ei saagi VÕTA-ga arvestada. Samuti ei saa üle kanda lõputööd ega -eksamit.
  • VÕTA-ga   üle kantud ained lähevad arvesse õppekoormuse arvestamisel ja ka õppetoetuste ning erialastipendiumi taotlemisel.
  • Tulemusstipendiumi taotlemisel ei loeta VÕTA-ga saadud ainepunkte täidetud õppekava mahu hulka.

VÕTA sammud

Enne VÕTA taotluse esitamist hinda ausalt ja kriitiliselt enda varem omandatud oskusi ja teadmisi.
Seejuures on abiks järgmised küsimused.

  • Kas omandatu vastab sisult, tasemelt ja mahult Tartu Ülikool Narva kolledži õppekava õppeainete õpiväljunditele?
  • Kas (ka aastaid tagasi) omandatud teadmised ja oskused on piisavalt hästi meeles? Kas teadmistelüngad võivad takistada edasist õpiedukust?
  • Missuguste dokumentide või tõendusmaterjalidega (diplomid, tunnistused, tehtud tööde näidised jne) on sul enda teadmisi ja oskusi võimalik tõendada?

Pilt on dekoratiivne

1. SAMM
VÕTA PROTSESSI JA REEGLITEGA TUTVUMINE

VÕTA taotluse saad esitada ainult üks kord semestris (tutvu VÕTA tähtaegadega akadeemilises kalendris).

Loe lähemalt

Pilt on dekoratiivne

2. SAMM
ÕPIVÄLJUNDITE VÕRDLUS JA ENESEANALÜÜS

Ülikoolil on õigus kehtestada varasemate õpingute ja töökogemuse tõendamise kohta lisanõudeid.

Loe lähemalt

Pilt on dekoratiivne

3. SAMM
VÕTA NÕUSTAMINE

Aruta oma programmijuhiga ja vajaduse korral ka vastutava õppejõuga.

Loe lähemalt

Pilt on dekoratiivne

4. SAMM
TAOTLUSE ESITAMINE

Hiljemalt viis tööpäeva enne komisjoni koosolekut.

Loe lähemalt

Pilt on dekoratiivne

5. SAMM
TAOTLUSE HINDAMINE

VÕTA taotlusi hindab spetsiaalne komisjon, mille koosolekud toimuvad kaks korda semestris: märtsis ja mais kevadsemestril ning oktoobris ja detsembris sügissemestril.

Loe lähemalt

 

Pilt on dekoratiivne

6. SAMM
OTSUSE TEATAMINE JA TAGASISIDE ANDMINE, OTSUSE VAIDLUSTAMINE

Nii negatiivse kui ka positiivse otsuse korral on taotlejal õigus saada selle kohta tagasisidet ja infot.

Loe lähemalt