Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Tellimuskoolitused asutustele

Korraldame koolitusi pedagoogika, psühholoogia, juhtimise, mitmekultuurilisuse, keelekümbluse, sotsiaalteaduste, personaliarenduse ja noorsootöö teemal. Oleme valmis välja töötama just teie asutuse vajadustele vastava koolitusprogrammi. Lõplikud teemad, koolituse maht ja muud tingimused kujunevad läbirääkimiste käigus. 

Koolitusi teeme nii eesti kui ka vene keeles. Need toimuvad üldjuhul Tartu Ülikooli Narva kolledži kaasaegsetes õpperuumides, kuid tellija soovil võime tulla koolitama ka tema valitud kohta.

Võimalikud koolitusteemad

Teemad

 • Emotsioonide psühholoogia praktilised aspektid: emotsioonid ja stress
 • Stressitaluvuse arendamise praktika
 • Eneseanalüüs ja enesemõistmise arendamine
 • Emotsioonid ja isiksus
 • Emotsioonide mõju enesehinnangule
 • Ametialase läbipõlemise ennetamine
 • Vihajuhtimine

Teemad

 • Konstruktiivsete kommunikatsioonioskuste omandamine
 • Aktiivne kuulamine
 • Suhtlemisviisid ning nende kasutamine e-kirjades ja telefoni teel
 • Partnerlus ja dialoog suhtlemisprotsessis. Vastastikune mõjutamine
 • Konstruktiivne eneseväljendamine ja enda kehtestamine keerulistes olukordades

Teemad

 • Enese- ja ajajuhtimise mõisted
 • Enesejuhtimise ülesanded ja probleemid aja planeerimisel
 • Efektiivne aja juhtimine: eesmärgi püstitamine, planeerimine, otsuste langetamine; ajajuhtimise rakendamine ja kontrollimine
 • Raskuste diagnostika aja planeerimisel
 • Aja planeerimise metoodika
 • Delegeerimise kunst

Teemad

 • Teenindustöö eripära
 • Hea teenindaja kümme kuldset tunnust
 • Teenindajaks olemise eeldused: isiklikud omadused, haridus, oskused, rollid, väärtushinnangud, motivatsioon Ametikohustused ja suhtumine töösse
 • Teenindusprotsess ja selle etapid
 • Kuidas saavutada kontakt kliendiga ja hoida kliendisuhet
 • Tulemusliku suhtlemise põhitegurid. Suhtlemistõkked ja nende ületamine
 • Klientide ootuste ja huvide väljaselgitamine Eneseväljendamine ja aktiivne kuulamine kliendisuhetes
 • Kõnelemise kultuur. Kehakeel. Miimika ning žestide tähtsus ja tähendus kliendiga ühise keele leidmisel
 • Klienditüübid. Info vastuvõtmise viisid ja kliendi eripärade arvestamine. Konfliktide ennetamine

Teemad

 • Meeskonna loomise vajadus organisatsioonides
 • Meeskonnatöö erinevus teistest rühmategevuse vormidest
 • Meeskonnatöö efektiivsuse põhimõtted ja eeldused
 • Meeskonna arengustaadiumid
 • Ülesannete määramine ja täitmine meeskonnatöös
 • Koostöö meeskonnas
 • Juhi roll meeskonnatöös
 • Eri meeskondade juhtimine (eri soost ja eri vanuses inimesed)
 • Psühholoogiline sobivus meeskonna sees
 • Konfliktide lahendamine meeskonnatöös

Teemad

 • Suhtlemisraskused klienditöös
 • Raske kliendi tüübid (agressiivsed, passiivsed, apaatsed, manipuleerivad ja muud)
 • Tegurid, mis mõjutavad suhtlemise efektiivsust töös klientidega
 • Käitumisstrateegiad konfliktiolukorras
 • Konfliktiolukorra ennetamine ja lahendamine klienditöös
 • Kutse-eetika, enesekehtestamine ja piiride seadmine suhtlemisel raske kliendiga

Teemad

 • Teenindustöö eripära mitmekultuurilises keskkonnas
 • Teenindusvõtted, mis toimivad igas kultuurikeskkonnas
 • Vahelesegava kliendi teenindamise omapära
 • Eesti kultuuri eripära ja kliendi ootused
 • Teenindamine eesti keeles
 • Empaatia
 • Kõnelemise kultuur. Kehakeel. Miimika ning žestide tähtsus ja tähendus kliendiga ühise keele leidmisel

Teemad

 • Kaasaegse äriorganisatsiooni väliskeskkond ja sisemine arengumootor (strateegia kujundamise välis- ja sisetegurid)
 • Personali osalus arengukava koostamises (strateegia kujundamine). Väärtused, missioon, kreedo, visioon
 • Imago ja selle kujundamine
 • Meeskonna loomise vajadus organisatsioonides ja meeskonnatöö eeldused. Meeskonnatöö printsiibid
 • Meeskonna kujundamine. Ülesannete määramine ja täitmine meeskonnatöös. Juhi roll meeskonnatöös

Teemad

 • Tööandjate liigid personali vajaduse ja värbamisstrateegiate alusel. Kas värvata uusi töötajaid või arendada neid oma töötajate hulgast? Kas otsida valmis töötajaid või koolitada ise? Kuidas koostada töökuulutust? Kuidas kontrollida tööandjat?
 • Tööandja harjumused personali otsingul. Milliseid personaliotsingu allikaid tööandja kasutab? Millal pöördutakse Töötukassa kui personali pakkuja poole?
 • Kandideerimisdokumendid ja tööintervjuu. CV ja motivatsioonikiri. Mis tööandjale huvi pakub? Kuidas tõlgendab tööandja kandideerimisdokumentides sisalduvaid andmeid? Mis pakub talle vestlusel huvi? Millised on tema kandidaadi hindamise kriteeriumid? Küsimus soovitud töötasu kohta.
 • Tööandja käitumine proovitööde tegemisel ja katseajal. Töölepingu sõlmimine eri olukordades. Proovitöö ja -päevade tasustamine. Katseaja tähendus tööandjale. Mida soovitada töötajale katseaja edukaks läbimiseks ja töökohale jäämiseks?

Teemad

 • Arenguvestluse kasu juhile ja töötajale
 • Arenguvestlusel käsitletavad teemad
 • Küsimuste esitamise metoodika ja küsimuste liigid
 • Arenguvestlusel kogutava info kasutamise võimalused
 • Efektiivne positiivse ja negatiivse tagasiside andmine
 • Efektiivne töökorraldus ja ajakasutus, töötaja isiklik vastutus selle eest
 • Aktiivne kuulamine
 • Kriitika kuulamine

Teemad

 • Meeskonna loomise vajadus organisatsioonis
 • Meeskonnatöö efektiivsuse põhimõtted
 • Meeskonna arengustaadiumid
 • Ülesannete määramine ja täitmine meeskonnatöös
 • Koostöö meeskonnas
 • Juhi roll meeskonnatöös
 • Meeskonnaliikmete rollid

Teemad

 • Konfliktide tüübid organisatsioonis
 • Eri käitumisstiilid konfliktiolukorras
 • Konfliktiolukorra väljaselgitamine ja ennetamine
 • Efektiivsed käitumismudelid konfliktis ja selle lahendamise strateegiad
 • Konfliktide ennetamine ja lahendamine uue ja vanema töötaja vahelises suhtes

Teemad

 • Meeskond ja meeskonnatöö
 • Meeskonnaliikmete rollid ja rollide test
 • Meeskonnatreening
 • Meeskonnatöö juhtimine
 • Eneseanalüüs

Teemad

 • Hea suhtlemise printsiibid
 • Suhtlemis- ja kuulamisstrateegiad
 • Tegurid, mis mõjutavad suhtlemise efektiivsust töös eakate klientidega
 • Suhtlemisraskused eakatega klienditöös
 • Raske kliendi tüübid (agressiivsed, passiivsed, apaatsed, manipuleerivad ja muud)
 • Suhtlemine dementsete patsientidega
 • Dementsuse liigid, sümptomid, käitumishäired ja hooldaja vastutoime nende puhul
 • Käitumisstrateegiad konfliktiolukorras
 • Konfliktiolukorra ennetamine ja lahendamine töös eakatega
 • Suhtlemine eaka kliendi sugulastega

Teemad

 • Kas töötamine on rõõm või kohustus? Töörõõm viib paremate tulemusteni. Kuidas püsida rohkem saavutamise lainel? Mitterahaline motiveerimine
 • Enesemotiveerimine. Mida ma saan muuta? Mida ma teen? Miks ma seda teen? Keskendumine saamise asemel rohkem andmisele. Isiklikud energiakaardid. Tagasiviiv ja paigaltammuv tegevus
 • Motiveeritud ja õnnelik inimene. Kuidas saada õnnelikuks inimeseks? Milliseid mudeleid selleks kasutada?
 • Enda ja oma kolleegide motiveerimine. Sisemise motivatsiooni tärkamine. Autonoomia. Meisterlikkus. Tähendus

Teemad

 • Teoreetiline lähenemine pettusele ja valetamisele
 • Valetamise põhjused
 • Valetamise tunnused ja nende eristamine
 • Valetamise verbaalsed märgid
 • Valetamise mitteverbaalsed (kehakeele) märgid
 • Emotsionaalsed reaktsioonid valetamisele ja pettuse tugevdamiseks
 • Meetodid ja võtted pettuse ja valetamise avastamiseks
 • Praktilised ülesanded pettuse ja valetamise äratundmiseks

Eeltingimus: enne esimest koolituspäeva peavad osalejad tutvuma kutse taotlemise tingimustega ja kaasa võtma enda tunnistused ja muud materjalid

1. päev (4 ak tundi)

Sissejuhatus, kvalifikatsioonistandardi ja dokumentide vormistamise nõuete tutvustamine (üks ak tund).

Töö kahes (3–4 inimest) rühmas: kolme kohustusliku kompetentsi käsitlemine edukate portfooliote näitel. Igas rühmas on eri õppejõud. Koduste ülesannete jagamine ja juhised iseseisvaks tööks (kolm ak tundi).

Iseseisev töö 20 ak tundi.

2. päev (4 ak tundi)
Ühisarutelu, iseseisva töö esitlemine, vahekokkuvõtted. Rühmad vahetuvad ja neis käsitletakse veel kolme kohustuslikku kompetentsi. Individuaalsed näidisvestlused portfoolio kaitsmiseks. Koduste ülesannete jagamine ja juhised iseseisvaks tööks.

Iseseisev töö 20 ak tundi.

3. päev (4 ak tundi)
Ühisarutelu, loodud mappide esitlemine, individuaalvestlused, n-ö kaitsmised. Kokkuvõte, portfoolio kokkupanemine õpetaja kutse taotlemiseks.

Sissejuhatus, kvalifikatsioonistandardi ja dokumentide vormistamise nõuete tutvustamine, kuue kohustusliku kompetentsi käsitlemine eduka portfoolio koostamiseks, eri lähenemisviiside demonstreerimine, õpetajate eneseanalüüsi vajaduse ja võimaluse arendamise harjutamine

Teemad

 • Sisu-ja vorminõuded
 • Hindamiskriteeriumid
 • Hindamisskaala
 • Hindamise protsess
 • Retsensioon

Teemad

 • Loodus ja tehiskeskkond meie ümber
 • Kestliku arengu sotsiaalsed aspektid
 • Ülevaade õuesõppe pedagoogilistest lähtekohtadest. Õpiruumid eri tähenduses. Õu kui õpikeskkond, õpiõuede kujundamise põhimõtted. Koduümbruse keskkonna tundmaõppimine õuesõppe seisukohalt.    
 • Õuesõppe didaktika - vaatlemine ja avastamine, uurimine ja kogumine, mäng, eri elukooslused, looduskaitse. Praktiline tegevus looduses

Teemad

 • Mis on liikluskasvatus ja milleks seda vaja on? Abimaterjalid riikliku õppekava elluviimisel.
 • Liikluskasvatuse kavandamine õuesõppena
 • Liikluskasvatuse praktikum õuesõppes

Koolitusprogrammi koostamisel lähtutakse tellija vajadustest ja soovidest.

Koolitusprogrammi koostamisel lähtutakse tellija vajadustest ja soovidest.

Koolitusprogrammi koostamisel lähtutakse tellija vajadustest ja soovidest.

Teemad

 • Lapsest lähtuv õpikäsitus ja lapse arengu seaduspärad koolieelses eas
 • Lapse arengut toetava kasvukeskkonna loomise põhimõtted
 • Ühistele väärtushinnangutele toetuv õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine, eesmärgistamine ja elluviimine

Koolitajad
Anna Golubeva, Arne Piirimägi

Teemad

 • Ülevaade ettevõtluspedagoogika arengust Euroopas
 • Õppimine: multiintelligentsus, õpistiilid, eesmärgistamine (Bloom), õppematerjalid ja õppevara
 • Lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtted praktikas – ettevõtlikkust arendav lähenemine
 • Koolisisene ja koolidevaheline koostöö eriala, aine- ja keeleõpetajate vahel, koostöö partneritega
 • Ettevõtlikkusõppe üldpõhimõtted ja rakendamise võimalused eri vanuserühmades
 • Ettevõtlikkusõppe suhe ettevõtlus- ja majandusõppesse
 • Õpetaja kutsestandard ja ettevõtlusõpe – meeskonnatöö, analüüs, järgneva tegevuse kavandamine, eneseanalüüs, tagasisidestamine
   

Teemad

 • Pedagoogiline psühhodiagnostika kui arengu ja korrektsiooni alus
 • Laste psühhodiagnostiliseks uuringu põhinõuded
 • Eetilis-moraalsed küsimused
 • Pedagoogilise psühhodiagnostika metoodika
 • Laste tunnetusliku arengu ja võimete diagnostika
 • Tagasiside vormid vanematele ja õpetajatele
 • Koolivalmiduskaardi täitmine

Teemad

 • Enesevalitsuse kaotamise positiivsed ja negatiivsed tagajärjed
 • Agressiivsuse arenemise mudel.
 • Vihastamine ja muutused käitumises. Mõtted vihastamise eel, ajal ja järel
 • Ärritus ja seda kontrollimine. Lõdvestumine. Alternatiivsed käitumisviisid
 • Asjaliku käitumisviisi olemus. Asjalik vihaväljendus OTSE skeemi abil
 • Kriitika ja solvangu vaatlemine
 • Rühma surve käsitlemine.
 • Rikkis heliplaadi meetod.
Foto on dekoratiivne

Lastevanemate akadeemias räägitakse kohanemisest lasteaias

P2OO.TK.331 Muutuste juhtimine

Kuruse eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja praktilisi oskusi muutuste juhtimise valdkonnas, võimaldades neil analüüsida, juhtida ning hinnata organisatsioonilisi muutusi tõhusalt.

SVNC.TK.293 Pedagoogika baaskursus õpetaja abide ettevalmistamiseks

Kursuse eesmärk on toetada abiõpetajana või õpetaja abina töötamiseks vajalike pedagoogiliste baasteadmiste omandamist ja sobiva õppijaid toetava õpikeskkonna kujundamise oskusi.