Autor:
Duy Pham / Unsplash

Noorte uuringud

Ida-Virumaa noorte väärtused ja identiteet

Väärtuste kujunemise protsess  saab alguse varases lapsepõlves. Selle juures mängib alguses kõige olulisemat rolli perekond, hiljem muutuvad üha tähtsamateks formaalse ja mitteformaalse hariduse omandamise keskkonnad, kus noor puutub üha enam kokku eakaaslaste ühistegevuste kaudu. Laienevates suhete võrgustikes lihvitakse noore väärtussüsteemi, mille tagajärjel tugevevad või seatakse kahtluse alla ka varem omandatud väärtused. Noor hakkab üha selgemalt tajuma oma ainulaadsust ja suhtlusringkonna laienedes kujuneb välja enesemääratlus, mis peegeldub arusaamades enda kuuluvusest erinevatesse sotsiaalsetesse rühmadesse.

Noore inimese täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks sotsialiseerimisel ning selleks vajalike tingimuste ja keskkonna loomisel mängib tähtsat rolli noorsootöö. Seetõttu on üheks noorsootöö olulisemaks eesmärgiks noorte täiskasvanurollideks ette valmistamisel nende väärtuste vormimine. Noori võimestades pakub noorsootöö neile vastutustundlikeks täiskasvanuteks ja kriitiliselt mõtlevateks ühiskonnaliikmeteks saamisel sisuliselt tuge, mis on eriti vajalik eriti siis kui igapäevane elukeskkond seda mingil põhjusel ei võimalda. 

Tartu Ülikooli Narva Kolledži noorsoouurijate töörühm lähtub oma tegevuses noortekesksest lähenemisest, mille kohaselt toetatakse noori nende väärtuste, minapildi ja identiteedi teadvustamisel. Noorte kui väljakujunevate isiksuste enesekindlust ja oma elu suuremat väärtustamist toetades aitab noortekeskne lähenemine neil tunnetada end oma elus tehtavate valikute teadlike suunajatena.

Vaatamata vene emakeelele ja erinevale ajaloomälule seovad Ida-Virumaal elavad noored end eri valdkondades Eestiga üha enam erinevate kaasatusmustrite kaudu. Venekeelsete Eesti noorte positsioon ilmneb selgelt ka nende väärtustes. Kuigi väärtusuuringute andmetel väärtustasid venekeelsed eestimaalased eestikeelsetest kõrgemalt nii saavutust (auahnust, mõjukust ja edukust) kui ka võimu (kontrolli teiste inimeste ja vahendite üle), olid Venemaal elavate noorte hinnangud veelgi kõrgemad.

Töörühm

Andu Rämmeri noorsoouurijate töörühma, mille tegevust rahastab Postimehe Fondi Noor-Eesti teadusgrant kuuluvad Anne Kivimäe, Maria Žuravljova ja Birgit Villum. Lisaks neile on uurimistöös kaasa löönud ka Kaur Kötsi, Anna Golubeva, Elvira Küün, Enda Trubok, Anastassia Tuuder, Rein Murakas, Maaris Raudsepp, Maria Anderson ja üliõpilased Karina Ovchinnikova, Oksana Sokolova ning Arina Marova.

Konverents

29. aprillil toimub väärtuste kujunemisprotsesside erinevaid vaatenurki avav konverents „Mõistmise mustrid: arusaamad, traditsioonid ja identiteet tänapäeva maailmas“

Kaprāns, M., Rämmer, A., Külm, M.L., Labanauskas, L., Rasnaca, L. (2022). Youth Study Baltic Countries 2021. Bonn: FES.

Rämmer, A. (2024). Tänaste noorte väärtuste juured on ühiskonnas toimuvas. Mihus, 41. https://mihus.mitteformaalne.ee/tanaste-noorte-vaartuste-juured-on-uhiskonnas-toimuvas/

Rämmer, A. (2023a). Eesti- ja venekeelsete noorte väärtushinnangud. Ainsaar, M. (Toim.). Muutuv ja mitmekesine Eesti Euroopa Sotsiaaluuringus. (27−36). Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.

Rämmer, A. (2023b). Koolinoorel võib kodutöö peale kuluda üks ahhaa-hetk. Teadusuudiste portaal Novaator, https://novaator.err.ee/1609135343/koolinoorel-voib-kodutoo-peale-kuluda-uks-ahhaa-hetk

Rämmer, A. (2023c). Millises suunas muutuvad Eesti elanike väärtused? Ainsaar, M. (Toim.). Muutuv ja mitmekesine Eesti Euroopa Sotsiaaluuringus. (16−26). Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.

Rämmer, A. (2023d). Narva linna noorte identiteet ja väärtused. Koha kultuuriline maine ja mentaalne kaart: Narva. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 20−20.

Rämmer, A. (2023e). Noorsootöötajal aitab läbi lüüa noorte väärtuste mõistmine. Teadusuudiste portaal Novaator, https://novaator.err.ee/1608922904/noorsootootajal-aitab-labi-luua-noorte-vaartuste-moistmine

Rämmer, A. (2023f). Noorte elukäik peegeldub nende väärtustes ja identiteedis. Riigikogu Toimetised. (145−156). Tallinn: Riigikogu Kantselei. https://rito.riigikogu.ee/nr-48/noorte-elukaik-peegeldub-nende-vaartustes-ja-identiteedis/?fbclid=IwAR3hJRdgEUxeS7r5g2MBuqHJOsf0et7Tws6mjlzs7hIG6uSooXgbxernt_8

Rämmer, A. (2022a). Sotsiaalpsühholoogia piiride avardaja Serge Moscovici (1925–2014). Rämmer, Andu (Toim.). Jumalate loomise mehhanism. (637−710). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Rämmer, A. (2022b). Ütle, kelle gruppi sa kuulud. Õpetajate Leht, 35, 6−6, 28.10.2022. https://opleht.ee/2022/10/mojutamine-3-utle-kelle-gruppi-sa-kuulud/

Rämmer, A., Kivimäe, A., Kötsi, K., Žuravljova, M. (2022). Raising awareness of young people’s values in the youth work practice and studies. Youth Voice Journal, 1, 20−31.

Rämmer, A.; Kivimäe, A.; Kötsi, K.; Žuravljova, M. (2023). Youth-Centred Research-Based Model—An Innovative Tool in Youth Work. Youth, 3 (3), 1004−1012. https://doi.org/10.3390/youth3030064

Rämmer, A.; Murakas, R.; Toomistu, T. (2022). Noorte väärtused peegelduvad ka nende rändekäitumises. Riigikogu Toimetised, 46 (Detsember 2022), 113−120.

Rämmer, A.; Semenova, K. (2022). Eesti- ja venekeelsed noored on orienteeritud saavutuslikkusele, kuid erineval moel. Mihus, 37. https://mihus.mitteformaalne.ee/eesti-ja-venekeelsed-noored-on-orientee…

Rämmer, A.; Žuravljova, M. (2023). Mis mõjutab noorte väärtuste kujunemist? Haridus- ja Noorteameti blogi, https://blogi.harno.ee/mis-mojutab-noorte-vaartuste-kujunemist/

Žuravljova, M. (2024). Erinoorsootöö Eestis: vaade minevikust tulevikku. Mihus, 41. https://mihus.mitteformaalne.ee/erinoorsootoo-eestis-vaade-minevikust-tulevikku/

Täht, K.; Rämmer, A.; Seppo, I.; Kivi, L.; Konstabel, K. Edukus – oma võimete realiseerimine kui osa vaimsest heaolust. Sisask, M.; Konstabel, K.; Kutsar, D.; Sooväli-Sepping, H.; Tiidenberg, K.; Pärna, K. (Toim.). Eesti inimarengu aruanne 2023. Vaimne tervis ja heaolu. (60−71). Tallinn: Eesti Koostöö Kogu.

Täht, K.; Rämmer, A.; Seppo, I.; Kivi, L.; Konstabel, K. (2023). Success: Self-realisation as part of mental well-being. Väljaandes: Sisask, M.; Konstabel, K.; Pärna, K:; Kutsar D.; Tiidenberg, K.; Sooväli-Sepping, H. (Toim.). Estonian Human Development Report 2023. (60−71). Tallinn: Eesti Koostöö Kogu. https://inimareng.ee/en/success-self-realisation-as-part-of-mental-wellbeing/

Villum, B. (2023). Laagris väärtustavad noored kõige enam uute sõprade leidmist. Haridus- ja Noorteameti blogi, 18.12.2023. https://blogi.harno.ee/laagris-vaartustavad-noored-koige-enam-uute-soprade-leidmist/


Uurimistööd rahastab Postimehe Fondi Noor-Eesti teadusgrant "Noorte eestivenelaste väärtused ja identiteet". 

Image
Foto on dekoratiivne
Pilt on dekoratiivne

Kuidas rohepöörde käigus õiglus tagada?

Foto on dekoratiivne

Narva kolledžis toimub konverents „Mõistmise mustrid: arusaamad, traditsioonid ja identiteet tänapäeva maailmas“

Energiatehnoloogia

Ülikool toob Ida-Virumaale tippspetsialiste ja tulevikutehnoloogiaid