Autor:
Kaja Karo

Õppematerjalid

Eesti keele õpe

Pedagoogilis-psühholoogiliste ainete õppematerjal koos eesti-vene sõnastikuga

Õppematerjal on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2011–2013“ tegevuse „Kõrgharidustaseme õppurite täiendav keeleõpe“ raames. Svetlana Gordijenko, MA ja Nelly Randver. Narva 2013. Tutvu õppematerjaliga

Õppekeele oskuse arendamine ainetunnis

Õppematerjal on koostatud EL rahade ja MISA toel: programm „Keeleõppe arendamine 2007 – 2010“). Urve Aja, MA. 2009. Tutvu õppematerjaliga

Eesti keele täienduskursus noorsootöötajatele B2

Õppematerjal valmis ELi rahade ning HTMi ja MISA toel. Edith Johanson, MA, Maret Annuk, MA. Narva, 2010. Tutvu õppematerjaliga

Tekste ja ülesandeid erialase eesti keele õppeks Tartu Ülikooli Narva kolledži õpetajakoolituse üliõpilastele

Arne Piirimägi, Natalja Gordejeva, Sirje Annik. Narva, 2010. Tutvu õppematerjaliga
 

Vene keele õpe

Õppematerjal kesksõnadest vene keeles. Причастие. Учебное пособие по курсу "Морфология русского языка"

Materjal valmis Euroopa Liidu õpetajahariduse arendamise programmi Eduko vahendite toel.  Olga Burdakova, PhD, 2009. Tutvu õppematerjaliga
 

Pedagoogika

Õppeainete lõimimine ja ainekirjaoskuse omandamine: soovitusi 2. ja 3. kooliastme õpetajatele

Kogumikus "Õppeainete lõimimine ja ainekirjaoskuse omandamine: soovitusi 2. ja 3. kooliastme õpetajatele" on lõimimise fookus aineõppe keelelisel aspektil, ainekirjaoskuse omandamisel. See on oluline nii emakeelses kui ka teiskeelses õppes. Kogumiku autorid kirjeldavad, kuidas ainealase sõnavara ja asjakohase väljendusoskuse oman­damist toetada, ning jagavad soovitusi lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamise kohta. Kogumik valmis Narva kolledži mitmekeelse hariduse keskuse tegevuse raames Haridus-ja Teadusministeeriumi toel. Tutvu kogumikuga

Ettevõtlikkusõppe edendamine koolieelsetes lasteasutustes ning põhikooli I ja II astmes

Õppematerjal on koostatud Euroopa Liidu õpetajahariduse arendamise programmi Eduko vahendite toel.  Arne Piirimägi, MA, 2011. Tutvu õppematerjaliga

Lühifilmid tugimaterjali juurde: Tudulinna LasteaedLasteaed Kirju-MirjuSillamäe lasteaed PäiksekeKiviõli I. KeskkoolToila GümnaasiumTudulinna Põhikool

Õppekeele oskuse arendamine ainetunnis: õpetajakoolituse üliõpilaste ettevalmistus tööks eesti keelest erineva keelega lastega

Õppematerjal valmis programmi "Keeleõppe arendamine 2007–2010" abil, ELi rahade ning MISA toel. Urve Aja, MA. Narva, 2009. Tutvu õppematerjaliga

Õpetaja multikultuurilise kompetentsuse arendamise alused

Õppematerjal üliõpilastele erialadel "Klassiõpetaja", "Koolieelse lasteasutuse õpetaja", "Humanitaarained mitmekeelses koolis" ja tegevõpetajatele. Materjali valmis Euroopa Liidu õpetajahariduse arendamise programmi Eduko vahendite toel. Anna Džalalova, PhD, 2009. Tutvu õppematerjaliga

Liikumisõpetuse alused lasteaias

Õppematerjal üliõpilastele erialal "Koolieelse lasteasutuse õpetaja". Materjal valmis Euroopa Liidu õpetajahariduse arendamise programmi Eduko vahendite toel. Marge Grauberg, MA, 2009. Tutvu õppematerjaliga
 

Mitmekultuurilisus ja kultuuridevaheline suhtlemine

Õppekeelest erineva emakeelega õpilane koolis. Eesti ja teiste riikide koolide kogemus

Tugimaterjal uusimmigrantõpilaste õppe toetamiseks. Materjali väljaandmist toetasid EV Kultuuriministeerium ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond. Maie Soll, MA, Mai-Liis Palginõmm, Narva 2011. Tutvu materjaliga

Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas: keelekümblusprogrammi näitel

Õppematerjal koostati Euroopa Liidu õpetajahariduse arendamise programmi Eduko vahendite toel. Maire Kebbinau, MA, Urve Aja, MA, Tallinn, 2011. Tutvu õppematerjaliga

Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas

Üppematerjal koostati Euroopa Liidu õpetajahariduse arendamise programmi Eduko vahendite toel. Maia Muldma, PhD, Jelena Nõmm PhD, Tallinn 2011. Tutvu õppematerjaliga

Kultuuridevahelised erinevused: vene kultuuritaustaga õpilased

Õppematerjal on koostatud ELi rahade ning MISA toel. Jelena Nõmm, PhD, Arne Piirimägi, MA. Narva kolledž, 2010. Tutvu õppematerjaliga
 

Muu

Väärtuspädevuse koolituse õppematerjal mitmekeelsete koolide õpetajatele

Materjali valmimist toetas ESFi meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ alameede „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus". Koostajad: Jelena Rootamm-Valter jt. Narva, 2013. Tutvu materjaliga

Ühiskonna-ja loodusõpetus eesti keeles põhikooli I ja II astmel

Õppematerjal kakskeelsete koolide õpetajatele (materjali valmimist toetas ESFi meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ alameede „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“) / Koostajad: Maret Vihman ja Svetlana Gordijenko. Narva, 2013. Tutvu materjaliga

Tegutse ja töömaailm avaneb Sulle!

Teatmik valmis ESFi meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ projekti nr 1.1.0801.10-0012 „Karjääriõppekursused ebapiisava eesti keele oskusega töötavatele täiskasvanutele“ toel. Koostajad: Nelly Randver, Natalja Zorina. 2012. Tutvu teatmikuga

Pilt on dekoratiivne

Kuidas rohepöörde käigus õiglus tagada?

Foto on dekoratiivne

Narva kolledžis toimub konverents „Mõistmise mustrid: arusaamad, traditsioonid ja identiteet tänapäeva maailmas“

Energiatehnoloogia

Ülikool toob Ida-Virumaale tippspetsialiste ja tulevikutehnoloogiaid