SVNC.TK.292. Tugiisiku roll erivajadustega laste kaasamisel õppetegevusse

На русском ниже

Eesmärk

kujundada arusaam selleks, et erivajadustega last igapäeva- ja õppetegevustes oskuslikult juhendada ja toetada

Maht

48 akadeemilist tundi (32 tundi auditoorset tööd, 16 tundi iseseisvat tööd); 1,75 EAP-d

Toimumisaeg

13.04.2023, 10.0011.30 (aud 217, Nelly Randver)
13.04.2023, 12.0017.00 (aud 303, Nelly Randver)
14.04.2023, 10.0017.00 (aud 217, Nelly Randver)
05.05.2023, 10.0017.00 (aud 308, Marina Vetšer)
06.05.2023, 10.0017.00 (aud 217, Marina Vetšer)

Toimumiskoht

Narva kolledž, Raekoja plats 2

Sihtrühm

praegused ja tulevased abiõpetajad ning õpetaja abid ja assistendid, kes soovivad lasteasutuses (lasteaed, algkool jt) oskuslikult toetada haridusliku erivajadusega lapsi

Õppekeel

vene keel

Õppejõud

Nelly Randver, MA, üldpedagoogika ja pedagoogilise praktika metoodik

Marina Vetšer, PhD (eripedagoogika), mittekoosseisuline lektor

Õpiväljundid

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija

  • oskab märgata lapse individuaalset eripära ja hariduslikke erivajadusi ning reageerida sobival viisil;
  • oskab analüüsida õppetegevuse jõukohasust ning rühma õpikeskkonna sobivust erivajadustega lapsele;
  • oskab juhendada ja toetada erivajadustega last;
  • väärtustab erivajadustega laste kaasamist eakaaslaste hulka

Sisu

  • Haridusliku erivajaduse (HEV) käsitlus, HEV-laste toetamise põhimõtted ja meetodid kaasava hariduse tingimustes, kaasava hariduse ja jõukohase õppe võimalused koolieelses lasteasutuses ja algkoolis, erivajadusega laps rühmas ning võimalikud käitumismudelid, erivajadusega laps ja tema vajadused;
  • kõnehäiretega laste sotsialiseerimise ja individualiseerimise psühholoogilise ja pedagoogilise toetamise tehnoloogiad, puuetega lastega töötamise erisused (praktilised võtted, näidisülesanded), psühholoogiline ja pedagoogiline tugi puuetega eelkooliealiste laste sotsialiseerimiseks, õppemängud lastega;
  • õpetaja abi ja tugiisik erivajadusega lapse toetajana, nende rolli erinevus õpetaja rollist, tugiisiku ja abiõpetaja  pädevused, meeskonnatöö üldpõhimõtted ja koostöö tähtsus

Nõuded lõpetamiseks

osalemine õppetöös vähemalt 75% ulatuses;

iseseisev töö: ühe juhtumi kirjeldus abiõpetaja või tugiisiku rollis erivajadusega lapse toetamisel koos koostöö toimimise analüüsiga (maht 2 lk);

õppe alustamise tingimus on töötamine või soov töötada abiõpetaja, tugiisiku, õpetaja abi või assistendina

Lõpetajale väljastatav dokument

digitaalne tunnistus

Hind

480 eurot

Registreeru koolitusele

 

SVNC.TK.292  Роль опорного лица в вовлечении детей с особыми потребностями в образовательную деятельность


Цель: После завершения учебной программы формируется понимание того, как умело направлять и поддерживать ребенка с особыми потребностями в повседневной работе и учебной деятельности.

Объем: 48 ак ч/ 1,75 EAP

Расписание:

13.04.2023 в 10.0011.30 (ауд 217, Нелли Рандвер)
13.04.2023 в 12.0017.00 (ауд 303, Нелли Рандвер)
14.04.2023 в 10.0017.00 (ауд 217, Нелли Рандвер)
05.05.2023 в 10.0017.00 (ауд 308, Марина Вечер)
06.05.2023 в 10.0017.00 (ауд 217, Марина Вечер)

Место проведения: Ида-Вирумаа, Нарвский колледж ТУ, Raekoja plats 2, Нарва

Целевая группа:  Курс предназначен для ассистентов/помощников учителей, которые уже работают или хотят умело поддерживать детей с особыми потребностями в детском учреждении (детский сад, начальная школа и т.д.).

Структура объема в академических часах: лекционная работа: 32, самостоятельная работа: 16

Язык обучения: русский

Преподаватели:

Нелли Рандвер, методист педагогики и педагогической практики Нарвского колледжа UT, внештатный преподаватель

Марина Вечер, доктор философии в обл. психологии (PhD)

Условия для начала учебы: работаю или хочу работать ассистентом учителя, помощником учителя, ассистентом/ассистентом учителя

Результаты обучения: Учащийся, завершивший программу непрерывного образования:

* может замечать индивидуальные особенности ребенка, особые образовательные потребности и реагировать соответствующим образом;

* может проанализировать доступность учебной деятельности и пригодность среды группового обучения для ребенка с особыми потребностями

* может направлять и поддерживать ребенка с особыми потребностями;

* ценит включение детей с особыми потребностями в число сверстников.

Содержание:

Понятие особых образовательных потребностей. Принципы и методы поддержки детей с особыми потребностями в условиях инклюзивного образования. Возможности инклюзивного образования и доступного обучения в дошкольных и начальных школах. Ребенок с особыми потребностями в группе и возможные модели поведения. Ребенок с особыми потребностями и его потребности.

Технологии психолого-педагогического сопровождения социализации и индивидуализации детей с нарушениями речи. Особенности работы с детьми с особыми потребностями (практические приемы, типовые задания). Психолого-педагогическое сопровождение социализации детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Развивающие игры с детьми.

Помощник учителя и человек, поддерживающий ребенка с особыми потребностями, - кто это. Отличие роли помощника и помощника учителя от роли учителя. Компетенции вспомогательных лиц и помощников учителей. Общие принципы командной работы: важность группового командного сотрудничества.

Требования для получения диплома: Участие в учебе в объеме не менее 75%.

Самостоятельная работа: Описание одного случая в роли помощника воспитателя или опорного лица в поддержке ребенка с особыми потребностями вместе с анализом функционирования сотрудничества. Том 2 страницы.

Документ, выдаваемый выпускнику: цифровой сертификат.

Цена: 480 евро

Регистрация

Image
#täiendusõpe

SVNC.TK.316. Eesti keele B2/C1 keeletaseme olulisemad grammatikakategooriad

Kursuse eesmärk on käsitleda B2/C1 keeletaseme olulisemaid grammatikakategooriaid (objektikäänded, umbisikuline tegumood, tingiva kõneviisi täisminevik, veaohtlikud vormid jm).
#täiendusõpe
Grupimäng

Kolledžis algab taas koolitus kõrge abivajadusega ja riskikäitumisega noortega töötavale spetsialistile

#täiendusõpe

SVNC.TK.315. HEV-laste õppimise toetamine koolis

Kursuse eesmärk on õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine kaasava hariduse edukal rakendamisel.