SVNC.TK.297. Stress ja läbipõlemine õpetaja töös (vene keeles)

На русском ниже

Eesmärk

õppida tundma stressi ja läbipõlemise sümptomeid ning nendega toimetulemise võimalusi õpetaja töös

Maht

32 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset tööd, 16 tundi iseseisvat tööd), 1,25 EAP-d

Toimumisaeg

28.12.2022 kl 10.00–17.00;

29.12.2022 kl 10.00–17.00

Toimumiskoht

Narva kolledž, Raekoja plats 2, aud. 216

Sihtrühm

kõik koolis töötavad õpetajad, kes hoolivad oma vaimsest tervisest

Õppevorm

lähiõpe

Õppekeel

vene keel

Õppejõud

Marina Vecher, PhD (eripedagoogika), mittekoosseisuline lektor

Õpiväljundid 

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija

 • mõistab stressi ja läbipõlemise tekkepõhjusi;
 • analüüsib stressirohkeid olukordi õpetaja töös;
 • oskab kasutada harjutusi stressi vähendamiseks;
 • oskab hoolitseda oma tervise, vaimse ja füüsilise tasakaalu eest;
 • oskab turvaliselt kasutada lihtsaid harjutusi kehapingete vähendamiseks;
 • tunneb lihtsamate harjutuste põhimõtteid.

Sisu

 

I moodul „Stress ja läbipõlemine“:

 • stressi tekkepõhjused ja sümptomid;
 • stressi ja läbipõlemise sümptomid;
 • läbipõlemise etapid ja ennetusmeetmed;
 • stressi vähendamiseks ja juhtimiseks vajalikud hoiakud;

II moodul „Stress ja läbipõlemine õpetaja töös“:

 • tööstress ja läbipõlemine pedagoogilises töös ning neid vähendavad tegurid;
 • tööstressi ja läbipõlemise märgid ja märkamine;
 • õpetaja stressi universaalne mudel, stressi ja stressijuhtimise olemus ning hindamisvõimalused;
 • esimesed sammud läbipõlemise ennetamiseks;
 • positiivse pedagoogilise tsükli kasu;
 • sisemised ja välised stressiallikad, töö nende märkamiseks ja mõistmiseks;
 • õpetaja heaolu; tõhustatud viisid oma vajaduste teadvustamiseks;

III moodul „Stressi ja läbipõlemise ennetamine ja abi“:

 • stressikindla õpetaja esmased võtted enesejõustamisel; enesetõhusus ja enesehinnang kui läbipõlemise olulised ennetajad;
 • stressi ja läbipõlemise ennetamise võtted ja nende rakendamine;
 • praktilisi harjutusi pingete maandamiseks ja tähelepanuvõime toetamiseks;
 • kehastress – pinged, nendest tekkivad probleemid; kehatöö – füüsilised liikumised, treeningasendid, nende turvaline ja eesmärgipärane rakendamine;
 • stressi väljendumine hingamises; töö hingamisega: põhimõtted, reeglid, rakendamine.        

Nõuded lõpetamiseks

vähemalt 75% osalemine auditoorses õppes

Lõpetajale väljastatav dokument

digitaalne tunnistus

Hind

240 eurot

Registreeru koolitusele

SVNC.TK.297. Стресс и выгорание в работе учителя

Цель: научиться распознавать симптомы стресса и выгорания  в работе преподавателя и способы борьбы с ними

Объем: 32 академических часа (16 часов аудиторной работы, 16 часов самостоятельной работы), 1,25 EAP

Расписание:

28.12.2022 в 10.00-17.00, ауд 216, Марина Вечер

29.12.2022 в 10.00-17.00б ауд 216, Марина Вечер

Место проведения: Ида-Вирумаа, Нарвский колледж ТУ, Raekoja plats 2, Нарва

Целевая группа:  все учителя, работающие в школе, которые заботятся о своем психическом здоровье

Структура объема в академических часах: контактное обучение 

Язык обучения: русский

Преподаватели:

Марина Вечер Марина Вечер, кандидат технических наук, внештатный преподаватель

Результаты обучения: Учащийся, прошедший программу повышения квалификации

 • понимает причины стресса и выгорания;
 • анализирует стрессовые ситуации в работе учителя;
 • может использовать упражнения для снижения стресса;
 • может позаботиться о своем здоровье, душевном и физическом балансе;
 • может безопасно использовать простые упражнения для снижения напряжения тела;
 • знает принципы более простых упражнений.

Содержание:

Модуль I «Стресс и выгорание»:

 • причины и симптомы стресса;
 • причины и симптомы выгорания;
 • стадии выгорания и меры профилактики;
 • отношения, необходимые для уменьшения стресса и управления им;

Модуль II «Стресс и эмоциональное выгорание в работе учителя»:

 • стресс и выгорание в педагогической работе и факторы, их снижающие;
 • признаки и распознавание рабочего стресса и выгорания;
 • универсальная модель стресса учителя, природа стресса и управление им, возможности оценки;
 • первые шаги по предотвращению эмоционального выгорания;
 • преимущества положительного педагогического цикла;
 • внутренние и внешние источники стресса, с их распознаванием и пониманием;
 • самочувствие учителя; успешные способы осознания своих потребностей;

Модуль III «Профилактика и стресса и эмоционального выгорания, оказание помощи»:

 • первичные приемы помощи стрессоустойчивого педагога для поддержания самого себя;
 • самореализация и самооценка как важные факторы профилактики выгорания;
 • методики профилактики стресса и эмоционального выгорания и их применение;
 • практические упражнения для снятия напряжения и поддержки внимания;
 • телесный стресс – напряжения, возникающие из-за них проблемы; физическая работа - физические движения, тренировочные позы, их безопасное и целенаправленное применение;
 • выражение напряжения в дыхании; работа с дыханием: принципы, правила, применение.

Требования для получения диплома: Участие в учебе в объеме не менее 75%.

Документ, выдаваемый выпускнику, — цифровой сертификат.

Цена 240 евро

Регистрация

#koostöö #täiendusõpe
Keelekümblusseminar lasteaias

Eesti keelekümbluskogemust hakatakse rakendama Kasahstani eelkoolis 

#täiendusõpe
luke-peters-B6JINerWMz0-unsplash.jpg

Tarkvara kvaliteedikontrolli spetsialist

#täiendusõpe
annie-spratt-QckxruozjRg-unsplash.jpg

Tarkvaraarenduse alused ja tarkvaraprojektide juhtimine