Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Tartu Ülikool palub õpetajakoolituse õppekavade vilistlastel anda tagasisidet õpingute kohta

Head õpetajakoolituse vilistlased!

Esmalt täname teid, et olete usaldanud Tartu Ülikooli ning oma õpetajakoolituse õpingud just mõnel meie õppekaval läbinud.

Oleme väga tänulikud, kui leiate 15 minutit oma väärtuslikku aega süveneda, mõelda hetkeks tagasi oma õpingutele ning vastata all lingil olevale ankeetküsimustikule. Küsimustiku eesmärk on mõista, millised on olnud teie kogemused ning kuidas hindate ettevalmistust õpetaja/haridusvaldkonna spetsialisti tööks Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekaval. Püüame välja selgitada, millised aspektid õpetajakoolituse kogemustest võiksid olla õpetajaks õppija/haridusvaldkonna spetsialisti jaoks kõige efektiivsemad ning kuidas on läbitud õpingud toetanud teie kutsekompetentside arengut.

Kui oled lõpetanud õpetajakoolituse õppekava või läbinud õpetaja kutseõpingud (sh eripedagoogika, logopeedia, kaasava hariduse ja sotsiaalpedagoogika suuna) Tartu Ülikoolis, siis palun vasta küsimustikule. 

Küsimustik


Selleks, et tagada õppetöö kvaliteet ning et tulevased õpetajad ning haridusvaldkonna spetsialistid usaldaksid ka edaspidi Tartu Ülikooli oma arengu toetamisel, on oluline luua seoseid ülikoolis õpitu, kogetu ning selle vahel, mis saab meie vilistlastest peale õpingute lõpetamist. Tartu Ülikooli õpetajahariduse ja haridusteaduste 
tegevuskavas on õppetöö eesmärgiks tagada lõpetajate arvu kasv ja tegevõpetajate professionaalse arengu võimalused vastavalt riiklikele vajadustele, säilitades õppetöö parima kvaliteedi.

Tartu Ülikooli Pedagogicum on arengukava vastava eesmärgi toetamiseks läbi viimas uuringut, et välja selgitada vilistlaste ning koolide ja lasteaedade juhtide hinnanguid õpetajate jt haridusspetsialistide ettevalmistuse kohta Tartu Ülikoolis. Koolide ja lasteaedade juhtide hinnangute väljaselgitamiseks viime läbi poolstruktureeritud intervjuud ning vilistlaste tagasiside kogumiseks on koostatud ankeetküsimustik. Saadud tagasisidet analüüsitakse ning tulemusi kasutatakse valdkonna arendustöös.

Täname tagasiside ja panuse eest valdkonna arendustöös!

mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis