SVNC.TK.315. HEV-laste õppimise toetamine koolis

Eesmärk

Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine, õpikeskkonna kujundamine, õppimise ja arengu toetamine, refleksioon ja professionaalne enesearendamine.

Kursuse eesmärk on

 • õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine kaasava hariduse edukal rakendamisel kaasates kolleege, tugispetsialiste lapsevanemaid õpitegevuste kavandamisse vastavalt erivajadustega õppija vajadustele;
 • koostöös teiste spetsialistidega õpikeskkonna kujundamine, erivajadusega õppija õppimise ja arengu toetamine vajadusel individuaalse õppekava, käitumise tugikava koostamine;
 • suhtlemisoskuse parandamine ja selle tulemusel koostöö parandamine kolleegide ja lastevanematega keeruliste konfliktsete olukordade lahendamisel;
 • erivajadustega õppija ja lastevanemate toetamine õppeprotsessi kaasamise kaudu.

Maht

52 akadeemilist tundi (40 tundi auditoorset tööd, 12 tundi iseseisevat tööd), 2 EAP-d

Toimumisaeg 17.02.2023–22.04.2023

Ajakava

30.03.2023 kl 10.00–17.00, aud 306
31.03.2023 kl 10.00–17.00, aud 303

20.04.2023 kl 10.0017.00, aud 306

21.04.2023 kl 10.0017.00, aud 306

22.04.2023 kl 10.0017.00, aud 306

Toimub kolm moodulit. Iga mooduli pikkus kaks päeva. Iga päeva pikkus kaheksa tundi.

I moodul - portfooliosse eneserefleksiooni koostamine teemal "Minu tegevus hariduslike erivajadustega õppijaga".
II moodul - ühe märgatud HEV-õpilase struktuurne kirjeldus kommentaaridega ja tema abistamiseks tegevuskava koostamine.
III moodul - IÕK koostamine oma aines HEV õpilasele, portfoolio kaitsmine.

Toimumiskoht Narva kolledž, Raekoja plats 2

Sihtrühm

Vene- ja eesti õppekeelega põhikooli I, II ja III astme õpetajad.

Õppevorm põimõpe 

Õppekeel

eesti keel

Õppejõud

Nelly Randver, Tartu Ülikooli Narva kolledži pedagoogika ja pedagoogilise praktika metoodik

Õpiväljundid

Koolituse läbinu

 • teab kaasaegse HEV-laste hariduspoliitika põhisuundi ning seadusandlust.
 • tunneb ära haridusliku erivajaduse ja kaasab vajadusel tugispetsialiste;
 • märkab ja oskab muuta õpikeskkonna tingimusi vastavalt HEV-õpilasete vajadustele;
 • kasutab olukorrale sobivaid suhtlusviise nii õpilaste kui ka lastevanematega töötades;
 • on võimeline õpetama ja rakendama süsteemselt erinevaid õppimist toetavaid viise, lähtudes õppija eripärast;
 • analüüsib ja reflekteerib oma õpetamist ning kohandab tegevusi paindlikult lähtuvalt HEV-õpilase vajadustest;
 • oskab rakendada vajadusel koostöös teiste spetsialistidega, käitumise tugikava, IÕK -d;
 • teeb koostööd HEV õpilaste lastevanematega ja lahendada tekkivaid probleeme, kasutades omandatud suhtlemisoskusi.

Sisu

 

I moodul - Kaasav hariduse põhimõtted ja seadusandlik alus. (8 tundi)

Õpetaja roll toimetulekuks hariduslike erivajadustega õpilastega. Varase märkamise ja kaasamise rollid koolis. HEV õpilaste toetamise põhimõtted ja meetodid kaasava hariduse tingimustes. Tulemuslik aitamine: aitamise põhimõtted ja psühholoogilised tagamaad; aitamise protsessid ja etapid; loovuse rakendamisest aitamisel.
Õppekeskkonna kohandamine, nõustamine ja võrgustikutöö.

II moodul - Hariduslike erivajadustega õpilaste õppimise toetamine. (16 tundi)

Enam levinud hariduslikud erivajadused (sh. erinev kultuuriline taust, erinev usutunnistus), õpilaste toetamine lähtuvalt nende erivajadusest ja erinevate õppeainete võimalustest.
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire, tunnused, kindlakstegemine klassis. Mudelid töös ATH õpilasega (probleemilahendusmudel, süsteemse analüüsi mudel). Meetodid tööks ATHga lastega.
Sotsiaalsed, emotsionaalsed ja käitumisraskused nende sisu. Sotsiaalsete, emotsionaalsete ja käitumisraskuste teoreetiline taust, tunnused. Käitumise muutmise strateegiad. Näpunäiteid sobiva käitumise toetamiseks. Koostöö sotsiaalsete, emotsionaalsete ja käitumisraskustega laste toetamiseks. Õpikeskkonna loomine.
Autismispektrihäire. Autismi teoreetiline taust ja olulisemad tunnused. Autismi kindlakstegemine koolis. TEACCH metoodika, Lovas metoodika. Näpunäiteid töös õpilastega.
Hariduslike erivajaduste väljaselgitamine ja HEV koordinaatori roll. HEV õpilaste väljaselgitamine ja hindamine tavakoolis (koolipõhised meetmed).
IÕK ja käitumise tugikava koostamine ning rakendamine
Tulemuslik aitamine: aitamise põhimõtted ja psühholoogilised tagamaad; aitamise protsessid ja etapid; loovuse rakendamisest aitamisel.
Õppekeskkonna kohandamine, nõustamine ja võrgustikutöö.

III moodul - Õpetajate suhtlemisoskuste kujundamine efektiivseks koostööks HEV laste vanematega. (16 tundi)

Õpetaja suhtlemisoskus HEV lastevanematega ja kolleegidega. Õpetaja ja lastevanematevahelise efektiivse suhtlemise mudel.
Probleemide omaniku määratlemine. Lapsevanema probleemi märkamine. Suhtlemistõkete teadvustamine, nende mõju suhtlemisele ja koostööle lastevanematega. Suhtlemistõketest hoidumine suhtlemisel.
Aktiivse kuulamise põhioskuste - ümbersõnastamise ja peegeldamise kasutamine igapäevasel suhtlemisel lastevanematega. Selge eneseväljendus kui üks koostöö alus.
Efektiivsed ja ebaefektiivsed probleemi lahendusmudelid. Enesekehtestamise oskused ja nende kasutamine kui probleemide lahendamise viis. Enesekehtestamise oskuste kasutamine olukorras kus lapsevanema käitumine tekitab probleeme õpetajale. Probleemide lahendamine võidan-võidan printsiibil - lapsevanematega suheldes. Probleemide vahendamine. Väärtusvastuolude käsitlemine

Iseseisev töö

Nõuded lõpetamiseks

Osavõtt õppetööst 75%. Õpiväljundite täitmine. Iseseisvate tööde esitamine iga mooduli osas.

Lõpetajale väljastatav dokument

digitaalne tunnistus

Hind

480 eurot

Registreeru koolitusele

Foto on dekoratiivne

Lastevanemate akadeemiasse tuleb külla haridus- ja teadusminister

Foto on dekoratiivne

Seminar "Kõneravi.ee digitaalse harjutusvara kasutamine kõne arendamiseks ja keeleõppe toetamiseks"

Robotont ja robootika kaasprofessor Karl Kruusamäe

Tootmises vajalike andmepõhiste rakendustehnoloogiate arendamine Ida-Virumaal