SVNC.TK.348. Eesti keelest erineva kodukeelega HEV-õpilase toetamine eestikeelses õppes põhikoolis

Täiendusõppeprogramm on seotud kutsestandardi A.2.7 Hariduslike erivajadustega õppija toetamine tase 7 kompetentsidega:
1. Teadlikkus kaasava hariduse rakendamise põhimõtetest
2. Õppe kohandamine
3. Nõustamine

Avatakse kaks rühma: Narva rühm ja Kohtla-Järve/Jõhvi rühm.

 Eesmärk

Tõsta õpetajate teadlikkust HEV laste õpetamise teemal, tutvustada muukeelsete laste õpetamise eripärasid ja toetamise võtteid, tõsta põhikooli õpetajate teadlikkust IÕK koostamisel ja selle raames õppematerjalide kohandamisel ning pakkuda praktilisi lahendusi muukeelsete HEV õpilaste õpetamisel eesti keeles.

Maht

78 akadeemilist tundi, 3 EAP-d

Kestus

21.01.–26.03.2024 (Narva); 22.01.–27.03.2024 (Jõhvi)

Toimumisaeg

Narva rühm

21.01.24 kell 9.3017.00
26.02.24 kell 9.3017.00

11.03.24 kell 9.3017.00

12.03.24 kell 9.3013.00

24.03.24 kell 9.3017.00

25.03.24 kell 9.3013.00

Jõhvi rühm

22.01.24 kell 09.3017.00
25.02.24 kell 09.3017.00

10.03.24 kell 09.3017.00

12.03.24 kell 14.0017.30

25.03.24 kell 14.0017.30
26.03.24 kell 09.3017.00

Toimumiskoht

Narva rühma õppetöö toimub Tartu Ülikooli Narva kolledžis (Raekoja plats 2-308, Narva)

Kohtla-Järve/Jõhvi rühma õppetöö toimub Jõhvi Kesklinna Koolis (Narva mnt 16, Jõhvi)

Sihtrühm

Põhikooli klassi- ja aineõpetajad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi muukeelsete HEV õpilaste õpetamise valdkonnas.

Osalemise tingimused eesti keele valdamine vähemalt B2 tasemel.

Õppekeel

eesti keel

Õppejõud

Uliana Väizja, Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud
Darja Parts, Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Õpiväljundid

Koolituse läbinu

 • uuendab teadmisi lapse tunnetustegevuse ja keele eakohase arengu teemal;
 • teab keeleliste oskuste arengu eripärasid kakskeelsuse korral eakohase arenguga lastel;
 • tunneb praktilisi võtteid tunnetustegevuse mõningate valdkondade arengu toetamiseks
 • teab erivajaduse erinevaid definitsioone;
 • vaatleb kakskeelsust ja muukeelsust erivajadusena;
 • teab HEV laste kakskeelsuse eripärasid;
 • tunneb HEV puhul sagedamini esinevaid diagnooside põhimehhanisme;
 • märkab lapse arengu mittevastavust eale ning kavandab vastavalt sellele edasist sekkumist;
 • saab aru IÕK rakendamise vajadustest ja põhjustest;
 • teab IÕK rakendamise alused;
 • mõistab IÕK koostamise põhimõtteid;
 • teab võimalikud tugimeetmed, nende variandid ja sobitusprintsiibid;
 • valib HEV lapse õppimiseks sobivaid meetmeid ja kohandab õpikeskkonda ja -materjale;
 • teab üldjoontes Eestis kehtivat tugivõrgustiku korraldust;
 • teab võrgustikutöö võimalusi ja erinevate süsteemide koostöö eesmärgid ja printsiibid;
 • tutvub mitme juhtumi põhiselt meditsiini- ja haridussüsteemi tugivõrgustikuga.

Sisu

 

 • Lapse tunnetustegevuse ja keele eakohane areng.
 • Kakskeelsus eakohase arenguga lapse puhul.
 • Tunnetustegevuse valdkondade arengu toetamise võtteid.        
 • Erivajadus.
 • Kakskeelsus ja/või erivajadus.
 • Kakskeelne HEV laps vs muukeelne HEV.
 • Kliinilised diagnoosid: kõne arengu puuded ja tunnetustegevuse puudulikkus.
 • Hariduslik erivajadus (HEV).       
 • IÕK: vajalikkus ja otsrave.
 • IÕK koostamise põhimõtted ja võtted, näidis.    
 • Tugimeetmed õpetaja töös: variandid, sobitusprintsiibid.
 • Toetamise võimalused ainevaldkondade kaupa (lähtuvalt ainete spetsiifikast eestikeelse õppe korral).     
 • Tugimeeskond ja tugivõrgustik.
 • Kliinilised epikriisid, Rajaleidja otsuste ja kooli IÕK ning tugimeetmete omavaheline seos ja roll.

Iseseisev töö

1. Ühe õpilase IÕK-ga tutvumine ja selle põhjal tugimeetmete ja nende rakendamise lühianalüüs oma aine raames.

2. Kohandatud/lihtsustatud õppematerjalidega mapi koostamine: õppetekst ühe konkreetse teema raames; mõistekaart; tööleht; kontrolltöö.

Nõuded lõpetamiseks

Kursuse õpiväljundite saavutamine, osalemine kontaktses õppetöös vähemalt 80% ulatuses, iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine.

Lõpetajale väljastatav dokument

digitaalne tunnistus

Hind

tasuta

Registreeru koolitusele (õppetööga Narvas)

Registreeru koolitusele (õppetööga Jõhvis)

Palun tutvuge täiendusõppes osalemisel kogutavate isikuandmete töötlemise põhimõtetega Tartu Ülikooli kodulehel.

Koolitust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Image
Haridus- ja teadusministeeriumi logo

 

P2OO.TK.331 Muutuste juhtimine

Kuruse eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja praktilisi oskusi muutuste juhtimise valdkonnas, võimaldades neil analüüsida, juhtida ning hinnata organisatsioonilisi muutusi tõhusalt.

SVNC.TK.293 Pedagoogika baaskursus õpetaja abide ettevalmistamiseks

Kursuse eesmärk on toetada abiõpetajana või õpetaja abina töötamiseks vajalike pedagoogiliste baasteadmiste omandamist ja sobiva õppijaid toetava õpikeskkonna kujundamise oskusi.
Foto on dekoratiivne

Juhtimiskool