SVNC.TK.241 Pedagoogika algkursus

  Eesmärk

Kursus toetab pedagoogiliste kompetentside omandamist. Kursuse läbinud õppija mõistab kasvukeskkonna mõju lapse arengule, oskab toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut, omab ülevaadet aine- ja töökava koostamise põhimõtetest, omab valmisolekut eneseanalüüsiks, tunnetab pideva enesearengu vajadust.

Maht

160 akadeemilist tundi (112 tundi auditoorset tööd, 48 tundi iseseisevat tööd), 6,25 EAP-d

Toimumise aeg

15.09.2023–15.04.2024

Ajakava

15.09.2023 kell 14.0018.00, ruum 216, Anu Leuska, Enda Trubok, Nelly Randver

05.10.2023 kell 10.0017.00 ruum 216, Anu Leuska

06.10.2023 kell 10.0017.00 ruum 216, Anu Leuska

27.10.2023 kell 10.0014.00 ruum 216, Anu Leuska, Enda Trubok, Nelly Randver

10.01.2024 kell 10.0017.00 ruum 216, Anu Leuska

11.01.2024 kell 10.0017.00 ruum 216, Anu Leuska

12.01.2024 kell 10.0017.00 ruum 216, Anu Leuska

29.02.2024 kell 10.0017.00 ruum 216, Nelly Randver

01.03.2024 kell 10.0013.30 ruum 216, Nelli Randver, kell 14.0017-00 ruum täpsustamisel, Anu Leuska, Enda Trubok, Nelly Randver

14.03.2024,kell 10.0017.00 ruum 005, Nelly Randver

15.03.2024,kell 10.0017.00 ruum 217, Nelly Randver

16.03.2024,kell 10.0014.00 ruum 217, Nelly Randver; kell 14.0017.00 ruum 217, Nelly Randver, Anu Leuska, Enda Trubok

27.03.2024 kell 10.0017.00 ruum 216, Anu Leuska

28.03.2024 kell 10.0017.00 ruum 216, Anu Leuska, Enda Trubok

05.04.2024 kell 10.0017.00 ruum 216, Enda Trubok

Kaitsmine: 12.04.2024, kell 10.00 ruum 216, Anu Leuska, Enda Trubok; Nelly Randver

Toimumise koht Tartu Ülikooli Narva kolledž

Sihtrühm

Pedagoogilise hariduseta põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad ja õppealajuhatajad, pikapäevarühma ja õpilaskodu kasvatajad, põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse ringi-ja huvialajuhid, kutseõppeasutuste üldharidusainete õpetajad.

Õppevorm lähiõpe

Õppekeel

eesti keel

Õppejõud

Anu Leuska, Enda Trubok, Nelly Randver

Õpingute alustamise tingimused eesti keele valdamine B2 tasemel.

Õpiväljundid

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  • seab endale õppimiseks eesmärke, analüüsib ja tagasisidestab oma tegevust õppijana,
  • oskab kasutada kaasaegset eestikeelset haridusterminoloogiat kursuse tegevustes ja iseseisvas töös,
  • oskab selgitada õppetöö eesmärgistamise ja planeerimise põhimõtteid ja viise
  • oskab selgitada õppetunni ülesehituse ja läbiviimise ning tagasisidestamise põhimõtteid ja viise,
  • oskab analüüsida õppetundi,
  • on külastanud õppeasutuse töö- ja õpikeskkonda,
  • analüüsib oma kogemusi õppija ja õpetaja seisukohalt,
  • on viinud läbi kaasaja nõuetele vastava minitunni (30 min) kursuse materjalide põhjal,
  • on koostanud eneseanalüüsi,
  • on tutvunud kutsestandardi tase 7 kompetentsidega.
Sisu

1. moodul: Õppimise ja arengu toetamine, 40 akadeemilist tundi, Anu Leuska, Nelly Randver
2. moodul: Õppimist toetav õpetamine, 60 akadeemilist tundi, Anu Leuska, Nelly Randver, Enda Trubok
3. moodul: Õpikeskkonna kujundamine, 20 akadeemilist tundi, Anu Leuska, Nelly Randver
4. moodul: Refleksioon ja professionaalne enesearendamine, 40 akadeemilist tundi, Anu Leuska, Enda Trubok

Nõuded lõpetamiseks

Kursuse jooksul valminud portfoolio kaitsmine

Lõpetajale väljastatav dokument

digitaalne tunnistus

Hind

790 eurot

Registreeru koolitusele

Palun tutvuge täiendusõppes osalemisel kogutavate isikuandmete töötlemise põhimõtetega Tartu Ülikooli kodulehel.

Foto on dekoratiivne

Lastevanemate akadeemias räägitakse kohanemisest lasteaias

P2OO.TK.331 Muutuste juhtimine

Kuruse eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja praktilisi oskusi muutuste juhtimise valdkonnas, võimaldades neil analüüsida, juhtida ning hinnata organisatsioonilisi muutusi tõhusalt.

SVNC.TK.293 Pedagoogika baaskursus õpetaja abide ettevalmistamiseks

Kursuse eesmärk on toetada abiõpetajana või õpetaja abina töötamiseks vajalike pedagoogiliste baasteadmiste omandamist ja sobiva õppijaid toetava õpikeskkonna kujundamise oskusi.