SVNC.TK.313. Õpetajate professionaalne eesti keel

 Eesmärk

Arendada õpetajate erialast sõnavara ja eneseväljendusoskust intensiivse keeleõppe kaudu, keskendudes õpetaja kutsetööks vajaliku keelekasutuse vajadustele, kooskõlas õpetaja kutsestandardi kompetentside ja õpetaja kutse-eetika nõuetega.

Maht

52 akadeemilist tundi (40 tundi auditoorset tööd, 12 tundi iseseisevat tööd), 2 EAP-d

Kestus

08.03.–06.04.2024

Toimumisaeg

08.03.2024 kl 10.3017.30
09.03.2024 kl 10.3017.30

22.03.2024 kl 10.3017.30

23.03.2024 kl 10.3017.30

06.04.2024 kl 10.3017.30

Toimumiskoht Kersti Võlu Koolituskeskus, Kooli 7, 415313 Jõhvi

Sihtrühm

õpetajad

Õppevorm põimõpe 

Õppekeel

eesti keel

Õppejõud

Maret Annuk, MA, eesti keele õpetaja, eesti keele tasemeeksami hindaja
Enda Trubok, MA, eesti keele assistent

Õpiväljundid

Kursuse läbinu

 • tunneb kursuse raames käsitletud teemade ja tegevustega seotud eriala põhiterminoloogiat ja kasutab neid kohaselt;
 • oskab avaldada arvamust erialasel teemal nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 • oskab koostada erinevat liiki erialaga seotud ametidokumente;
 • tunneb erialast kutse-eetikat ja on tutvunud erialase kutsestandardiga
 • on koostanud individuaalse erialakeele sõnastiku
 • oskab koostada eneseanalüüsi, võrrelda end enne ja pärast kursuse tegevusi.

Sisu

 

Peamine rõhk on kuulamisel ja rääkimisel, kuid erialase sõnavara kinnistamiseks arendatakse ka kirjaliku väljendamise oskust töölehtede, eneseanalüüside ja kursuse tagasisidestamise kirjutamise kaudu. Koostatakse individuaalne sõnastik.

 • Kursuse tutvustus, üliõpilaste soovide ja vajaduste ning keeletaseme kaardistamine kursuse alguses.
 • Kaasaegne õpikäsitus, õpetaja kutsestandard ja eetikakoodeks.
 • Eesti hariduspuu. Suulise eneseväljendusoskuse arendamine.
 • Missugune peab olema 21. saj õpetaja? Kuulamisoskuse arendamine. Haridusterminoloogia kordamine.
 • Rühma- ja paaristöö, rühmade esitlused: mina kui õpetaja eetikakoodeksi ja kutsestandardi järgi.
 • CV ja avalduse koostamine vormistamine. Haridusterminid, nende parafraseerimine.
 • Eesti haridusstrateegia aastani 2035. Koolidokumentatsioon. Tarbestiili tunnused. Levinumad keele- ja stiilivead asjaajamises.
 • Kirjaliku eneseväljendusoskuse arendamine. Tarbekirjade koostamine: motivatsioonikiri, seletuskiri, volitus.
 • Õpetaja töö- ja tunnikava koostamine.
 • IÕK, iseloomustused, arengukava.
 • Koosoleku/ arenguvestluse läbiviimine. Protokolli vormistamine ja protokollija töö.
 • Lähetused. Koolitamine (lepingud, aruandlus, esildis). Käsundus- ja tööleping.
 • Seadused. Juhtumikirjeldused. Rääkimis- ja arutlemisoskuse arendamine.

Iseseisev töö

Iseseisvate tööde loetelu ja juhised nende tegemiseks
1) Individuaalne erialakeele sõnastik.
2) Eneseanalüüs: Koostage (1 A4 lk) eneseanalüüs SWOT-analüüsina.
Toetuge õpetajaeetika koodeksi ja õpetajatele esitatavatele pädevustele. (Analüüsige enda tugevaid ja arendamist vajavaid kompetentse õpetajana;

Õpimapp: sisaldab kõiki kursuse materjale ja kodutöid; vormistada Narva kolledži kirjaliku tööde juhendi järgi.

Nõuded lõpetamiseks

Osavõtt õppetööst 75%
Õpimapi postitamine Moodle'isse kursuse materjalide ja kodutöödega. Arvestuse saamiseks peab õpimapp vastama 75% ulatuses nõuetele.

Õpimapi koostis:
NB! Kasutada keelevigade märkamiseks spellerit (
https://www.filosoft.ee/html_speller_et) enne õpimapi postitamist Moodle'isse.

 • Tiitelleht
 • Sisukord
 • Sissejuhatus
 • Kodutööd
 • Kursuse materjalid(töölehed, tekstid jne)
 • Kokkuvõte
 • Allikad

Õpimapp vastab Narva kolledži kirjalike tööde juhendi nõuetele.
 

Arvestatud: 75% õige
Arvestamata: vähem kui 75% õige

Lõpetajale väljastatav dokument

digitaalne tunnistus

Hind

tasuta

Registreeru koolitusele

Palun tutvuge täiendusõppes osalemisel kogutavate isikuandmete töötlemise põhimõtetega Tartu Ülikooli kodulehel.

​Koolitust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Image
Haridus- ja teadusministeeriumi logo

 

Foto on dekoratiivne

Lastevanemate akadeemiasse tuleb külla haridus- ja teadusminister

Foto on dekoratiivne

Seminar "Kõneravi.ee digitaalse harjutusvara kasutamine kõne arendamiseks ja keeleõppe toetamiseks"

Robotont ja robootika kaasprofessor Karl Kruusamäe

Tootmises vajalike andmepõhiste rakendustehnoloogiate arendamine Ida-Virumaal