SVNC.TK.291 Õpetaja portfoolio kokkupanemine õpetaja kutse taotlemiseks

Eesmärk

õpetada kutsestandardi kvalifikatsiooni- ja õpetaja portfoolio vormistamise nõudeid; koostada õpetaja taseme 7 kompetentside põhjal eneseanalüüs; vormistada nõuetekohane e-portfoolio

Maht

40 akadeemilist tundi (12 tundi auditoorset tööd, 8 tundi praktikat, 20 tundi iseseisvat tööd); 1,5 EAP

Ajakava

06. ja 30. jaanuar 2023 kl 10–17
Iseseisva töö esitamise tähtaeg 25. jaanuar 2023 (Moodle'is)
Kodutöö kaitsmine 27. jaanuar 2023 kl 10.0013.00

Toimumiskoht

TÜ Narva kolledž ja Zoom

Sihtrühm

üldhariduskooli aineõpetajad

Õppevorm

põimõpe

Õppekeel

eesti ja vene keel

Õppejõud

Enda Trubok, Narva kolledži õppejõud, enda.trubok@ut.ee, 5569 9341

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu tunneb õpetaja kutsestandardi kvalifikatsiooni- ja portfoolio vormistamise nõudeid; oskab koostada õpetaja taseme 7 kompetentside põhjal eneseanalüüsi ning vormistada nõuetekohast e-portfooliot

Sisu

Koolitusel tutvustatakse õpetajatele portfoolio koostamist 01.01.2020 kehtima hakanud kutsestandardi järgi: kirjeldatakse edukaks õpetamiseks vajalikke oskusi, teadmisi ja hoiakuid, mis vastavad õpetaja kutsestandardi nõuetele. Tähtsal kohal on praktiline tegevus ja üksteise kogemustest õppimine.

Koolitus koosneb kolmest moodulist: sissejuhatav osa (8 akadeemilist tundi); praktiline eneseanalüüsi koostamise töötuba (8 akadeemilist tundi); kodutööde kaitsmine, tagasiside kodutööle ja üksteise kogemustest õppimine (4 akadeemilist tundi ja iseseisev töö).

I moodulis (auditoorne õpe) saavad õpetajad ülevaate oskustest õpetajakutse taseme 7 taotlemiseks ja vajalike dokumentide kogumiku koostamiseks ning tutvuvad levinumate vigadega portfoolio koostamisel.
II moodulis (auditoorne õpe) õpivad õpetajad koostama portfooliot või eneseanalüüsi õpetaja kompetentside järgi.
III moodul (põimõpe) sisaldab kodutööde kaitsmist ja tagasisidet eneseanalüüsile.

Kodutööna peab valmima eneseanalüüs kutsestandardi kuue kompetentsi kaupa:

  1. õppija toetamine
  2. õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine
  3. õpetamine
  4. refleksioon ja professionaalne enesearendamine
  5. koostöö ja juhendamine
  6. arendus-, loome- ja teadustegevus

Nõuded lõpetamiseks

vähemalt 75% osalemine õppetöös ja iseseisvate ülesannete täitmine

Lõpetajale väljastatav dokument

digitaalne tunnistus

Hind

290 eurot

#täiendusõpe
Grupimäng

Kolledžis algab taas koolitus kõrge abivajadusega ja riskikäitumisega noortega töötavale spetsialistile

#täiendusõpe

SVNC.TK.315. HEV-laste õppimise toetamine koolis

Kursuse eesmärk on õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine kaasava hariduse edukal rakendamisel.
#täiendusõpe

SVNC.TK.314. Eesti keele praktiline häälduskursus 1: kuidas kõlab eesti keel?

Häälduskursuse eesmärk on arendada oskusi eesti keele hääldamiseks, et vastata suulise suhtluse nõuetele tasemetel B1-C1.