Arendusprojektid

Käimasolevad projektid

Tartu Ülikooli Narva kolledž osaleb PRÕM-i täiendava keeleõppe tegevustes ja pakub muu emakeelega õppuritele täiendavat eesti keele õpet.

PRÕM on Haridus- ja noorteameti poolt ellu kutsutud projekt tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamiseks. Lähemalt saab lugeda Harno veebilehel.

PRÕM 8.8 projekti raames viiakse Narva kolledžis läbi kaht alategevust:
1) Narva kolledži esimese kursuse üliõpilaste eesti keele oskuse arendamine läbi õppereiside
2) Narva kolledži eesti keele aasta üliõpilaste keeleoskuse tõstmine õppekäikude kaudu

Lisateave: Katrina Abramson, Tartu Ülikool Narva kolledži õpetajakoolituse õppekavade programmijuht, 740 1930, katrina.abramson@ut.ee

 

Lõppenud projektid

Projekti rahastab Sihtasutus Archimedes programmist Erasmus+

Ülevaade:

Nii Euroopasisene kui ka -suunaline ränne on muutnud demograafilist olukorda ja avaldanud mõju ühiskonna struktuuridele. Ränne selles erinevates vormides muutub üha sagedasemaks ja järjest enam suureneb rahvuslik mitmekesisus kõikides Euroopa ühiskondades. Mitmekesisus on tõsine katsumus eelkõige haridussüsteemide jaoks: ühelt poolt on tähtis universaalse hariduse kaudu edendada ühiskonna sidusust, samas on üks Euroopa väärtusi toetada ka vähemuskeelte ja -kultuuride säilitamist ning arendamist. Sama proovikivi ees on ka Euroopa piirialadel asuvad ülikoolid, kellel tuleb pakkuda universaalset kõrgharidust, mis annaks õpilastele professionaalsed oskused riigisisesele ja Euroopa tööturule sisenevatele noortele ning samas toetades piirialade vähemusrahvaste keeleidentiteeti.

Projekti eesmärk on arendada uuenduslikke õppeprotsesse ja -meetodeid rakendamiseks Euroopa piirialade mitmekeelsetes ülikoolides.

Konkreetsed eesmärgid:

 1. Vahetada parimaid praktikaid ja toetada vastastikkust õppimist mitmekeelse kõrghariduse protsessides ja meetodites. 
 2. Arendada välja üldkasutatavad lähenemisviisid mitmekeelse kõrghariduse jaoks Euroopas. 
 3. Levitada teistele asjakohastele sihtrühmadele teadmisi ja oskusi Euroopa ühiskondade mitmekesisust toetavast kõrgharidusest.

Eesmärkide saavutamiseks ja sihtrühmadeni jõudmiseks viiakse projekti käigus läbi järgnevad tegevused:

 1. Vaba juurdepääsuga täielikult veebipõhise e-kursuse „Multilingual Higher Education: approaches, processes and methods” (MOOC) arendamine ja katsetamine. MOOC eest on Euroopa ainepunktisüsteemi (ECTS) arvestuses võimalik saada ühe ainepunkti; pikem kursus, mille eest on võimalik saada kolm ainepunkti, hõlmab näost näkku seminaritööd õpilaste ja õpetajatega.
 2. E-kursusel põhineva õpperaamatu koostamine (PDF-formaadis). Õpperaamat on metoodiline vahend akadeemilisele personalile ja õpetajatele.
 3. Viie õppimise ja õpetamise töörühma korraldamine, et: a) koolitada akadeemilist personali, b) õpetada õpilasi, c) minna õppereisile piirialadele.
 4. Projekti tulemusi käsitlevate seminaride korraldamine kohalikul ja riiklikul tasandil. Nende raames esitletakse kõne all olevaid teemasid ning koostöö- ja intellektuaalväljundeid (kolm üritust).

Projekti tulemused ja pikaajalisem mõju

 1. Uue ja innovaatilise oskusteabe ning õpetamisvahendite väljatöötamine mitmekeelsetele Euroopa ülikoolidele. Innovaatilistes lähenemistes keskendutakse mitmekeelse kõrghariduse teemale ja sealhulgas küsimusele, kuidas tuua võõrkeeleõpe lähemale suuremale osale huvirühmadest.
 2. Euroopa piirialadel asuvate mitmekeelsete ülikoolide omavahelise strateegilise partnerluse loomine. Seesugusel võrgustikul on potentsiaali koguda suur arv liikmeid ja keskenduda koostöö kaudu ühistele probleemidele. Näeme ühise strateegilise koostöö raames ette vajadust arendada õpetamist ning samas ka teadustööd mitmekeelsetes ülikoolides ja mitmekeelsete ülikoolide teemal. 
 3. Õpetamistaseme parandamine, mitmekeelse kõrghariduse mõju Euroopa piirialadele ja sealt kaugemale. Ühise õppimise ja koostöö kaudu välja arendatud uuenduslikud meetodid võimaldavad parandada õpetamiskvaliteeti mitmekeelsetes ülikoolides.

Projekti periood: 31.12.2016 - 30.08.2019


MeediakajastusTartu Ülikooli Narva kolledž võitis auhinna „Koostöö kuldõun 2020“


Projekti partnerid:

 • University of Tartu, Estonia (Lead Partner)
 • Pädagogische Hochschule Freiburg, Germany
 • Libera Universita di Bolzano, Italy
 • Univerza na Primorskem, Slovenia


Projektijuht: Kristjan Klauks, Tartu Ülikooli Narva kolledž, 740 1905, kristjan.klauks@ut.ee

#teadus
Tartu Ülikooli Narva kolledži õppehoone

Tagasivaade hõimupäevadele

#ühiskonnale
Vereandmine

20. novembril on kolledžis doonoripäev