SVNC.TK.289 Sõimerühma laste areng ja õppekasvatustöö

На русском ниже

Eesmärk

anda teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitavad osalejal toime tulla õpetaja või abiõpetajana

Maht

66 akadeemilist tundi (48 tundi auditoorset tööd, 18 tundi iseseisvat tööd); 2,5 EAP-d

Ajakava

14.10.–28.11.2022 Narva kolledžis Raekoja plats 2

14.10 kl 10–17 aud 322b, Nelly Randver ja Lehte Tuuling

21.10 kl 10–17 aud 322b, Lehte Tuuling

01.11 kl 10–17 aud 322b, Marina Vecher

02.11 kl 10–17 aud 322a, Marina Vecher

17.11 kl 10–17 aud 306, Nelly Randver ja Lehte Tuuling

24.11 kl 10–17 aud 005, Nelly Randver

Sihtrühm

lasteaia sõimerühmas töötavad õpetajad, assistendid või isikud, kes soovivad asuda tööle sõimes

Õppevorm

lähiõpe

Õppekeel

vene keel

Õpingute alustamise tingimused

Osaleja töötab lasteaia sõimerühmas õpetajana või assistendina või soovib asuda sellel alal tööle

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu

 • loob lapsele tema arengut toetava kasvukeskkonna, lähtudes tema heaolust ja turvalisusest
 • toetab last koostöös lapsevanematega, arvestades tema individuaalsust, vanust ja vajadusi
 • kujundab lapse enesekohaseid oskusi, arvestades tema arenguetappe ja erivajadusi
 • oskab muuta sõimelaste päeva turvaliseks, põnevaks ja arendavaks
 • oskab last vaadelda ja tulemusi analüüsida
 • peab oluliseks koostööd pere ja rühma meeskonna vahel

Sisu

Lapse arengu teoreetilised aspektid

Mängulise õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine, elluviimine, pedagoogiline dokumenteerimine ja analüüsimine sõimes

Lapse tegevus- ja mänguoskuste arengu toetamine sõimeeas:

 • mängu arengu seaduspärasused ja lapse mänguoskuste arengu toetamine
 • vaatlusvõime ja tunnetustegevuse arendamine
 • eneseteenindusoskuste kujundamine
 • liikumis- ja liigutusoskuste kujundamine sõimeeas
 • lapse loovuse toetamine, käeline tegevus ja kunst
 • laste ja perede tausta tundmaõppimine ja sellega arvestamine
 • lapsevanema kaasamine igapäevategevusse ja kasvukeskkonna kujundamisse

Lapse keele ja kõne arengu toetamine, arvestades tema individuaalsust ja vajadusi; arenguprobleemid; varajane kõneprobleemide avastamine

Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine, vajaduse korral koostöö tugispetsialistidega:

 • varases eas puuetega laste arengu tunnused: etioloogia, patogenees; sotsiaalsed ja suhtlemisomadused, intellektuaalne ja kõnetegevus
 • töövõtted võimalike puuete tunnuste äratundmiseks varases lapseeas
 • juhised ja pedagoogilised tööriistad, mängud ja juhendid, praktilised soovitused tööks kuni kolmeaastaste puuetega (sh autismispektriga) lastega

Lapse sotsiaalse ja emotsionaalse arengu toetamine:

 • väärtuskasvatus ja hea käitumistava kujundamine Eesti ja teiste kultuuride traditsioone ja eripära arvestades
 • lapse positiivse enesehinnangu ja väärtolekutunde kujundamine

Lapse enesekohaste oskuste kujundamine, sh emotsioonide väljendamine ja käitumise juhtimine

Koostöö lapsevanematega:

 • suhtlemine lapsevanemaga, tagasiside andmine lapse arengu ja tegevuse kohta
 • lapsevanema nõustamine kasvatusküsimustes ja toetava koduse keskkonna loomisel

Erivajadustega laps sõimes:

 • info kogumine lapse erivajaduste kohta
 • tegevuse planeerimine ja elluviimine
 • hooliva ja salliva keskkonna loomine

Iseseisev töö

Nõuded lõpetamiseks

vähemalt 75% osalemine auditoorses õppes

Lõpetajale väljastatav dokument

digitaalne tunnistus

Hind

500 eurot


Registreeru koolitusele

 

SVNC.TK.289 Развитие детей ясельного возраста и осуществление воспитательной работы в ясельной группе.


Цель: Участник курса получает знания, которые помогут ему справиться в роли учителя или помощника учителя в ясельной группе, умеет использовать свои знания и практические навыки в профессиональной деятельности.

Объем: 66 ак ч / 2,5 EAP

Время проведения: 14.10.2022 - 28.11.2022

14.10.2022 в 10.00-17.00, зал 322Б, Нелли Рандвер, Лехте Туулинг

21.10.2022 в 10.00-17.00, зал 322B, Лехте Туулинг

01.11.2022 в 10:00-17:00, ауд. 322Б, Марина Вечер

11.02.2022 в 10:00-17:00, каб.322А, Марина Вечер

17.11.2022 в 10.00-17.00, зал 306, Нелли Рандвер, Лехте Туулинг

24.11.2022 10.00-17.00, каб. 005, Нелли Рандвер

Ида-Вирумаа, UT Нарвский колледж, Ратушная площадь 2, Нарва

Курс предназначен для учителей и помощников учителя, работающих в ясельной группе детского сада, или лиц, которые хотят начать работать в яслях.

Форма обучения: контактное обучение: 48 ч аудиторной работы, 18 самостоятельной работы.

Язык обучения: русский

 Результаты обучения: Учащийся, завершивший программу повышения квалификации:

* Создает подходящую среду для роста ребенка, чтобы поддержать его развитие, основываясь на благополучии и безопасности;

* Поддерживает ребенка в сотрудничестве с родителями, учитывая его индивидуальность, возраст и потребности;

* Формирует собственные навыки ребенка с учетом разных стадий развития и особых потребностей;

* Знает, как сделать детский день безопасным, увлекательным и познавательным, учитывая индивидуальные способности ребенка.

* Может наблюдать за ребенком и анализировать результаты.

* Считает важным сотрудничество между семьей и коллективом детского сада.

Содержание:

Теоретические аспекты развития ребенка

Планирование, проведение, педагогическое документирование и анализ игровой учебно-воспитательной деятельности в детском саду

Содействие развитию активности и игровых навыков ребенка в ясельном возрасте:

- Законы игрового развития и поддерживающее развитие игровых навыков ребенка

- Развитие наблюдательности и познания

- Развитие навыков самообслуживания.

- Развитие движений и двигательных навыков в ясельном возрасте.

- Поддержка творчества ребенка, участие в рукоделии и творчестве

- Изучение и рассмотрение среды развития ребенка и и семьи

- Вовлечение родителя в повседневную деятельность и в формирование среды роста

Поддержка языкового и речевого развития ребенка с учетом индивидуальности и потребностей ребенка, проблем развития, раннее выявление речевых проблем

Поддержка потенциала развития и сильных сторон ребенка, при необходимости сотрудничество со специалистами поддержки:

- Особенности развития детей с особыми потребностями в раннем возрасте - этиология, патогенез; социально-коммуникативные характеристики, интеллектуальная и речевая активность

- Различные методы работы по распознаванию признаков возможной инвалидности в раннем возрасте

- Инструкции и педагогические пособия, игры и пособия, практические рекомендации по работе с детьми с особыми потребностями, в том числе в спектре аутизма, до 3 лет

Поддержка социального и эмоционального развития ребенка:

- Воспитание ценности и формирование хорошего поведения с учетом традиций и особенностей эстонской и других культур

- Формирование у ребенка положительной самооценки и чувства собственного достоинства.

Развитие собственных способностей ребенка:

- Развитие навыков саморегуляции ребенка, в т.ч. выражение эмоций и контроль над поведением

Сотрудничество с родителями:

- Общение с родителями, предоставление обратной связи о развитии и деятельности ребенка

- Консультирование родителей по вопросам воспитания и создания благоприятной домашней обстановки

Ребенок с особыми потребностями в яслях:

- Сбор информации об особых потребностях ребенка.

-Планирование и реализация мероприятий

- Создание заботливой и толерантной среды

Самостоятельная работа

Требования к окончанию обучения:  не менее 75% участия в  контактном обучении.

Документ, выдаваемый по окончанию курса: дигитальное свидетельство

Цена:500 евро
 

Регистрация

#täiendusõpe
Väärikate ülikool

Väärikate ülikool jätkab Narvas taas loengutega

09.09.2022
#täiendusõpe
Üliõpilane

Kolledžis algab baaskoolitus kõrge abivajadusega ja riskikäitumisega noortega töötavale spetsialistile

06.09.2022
#täiendusõpe

SVNC.TK.297. Stress ja läbipõlemine õpetaja töös (vene keeles)

Koolituse eesmärk on õppida tundma stressi ja läbipõlemise sümptomeid ning nendega toimetulemise võimalusi õpetaja töös.
06.09.2022